LICZBY W BIBLII

Ze wzgl?du na odmiennoś? formacji kulturowej, a w konsekwencji, z powodu innego pojmowania funkcji liczb w literaturze, nas, spadkobierców kultury tradycji „Aten”, liczby w Biblii od zawsze intrygowa?y, fascynowa?y, a nawet prowadzi?y do powstawania dziwacznych teorii i prób interpretacji Pisma Świ?tego. Kiedy pojmujemy biblijne liczby dos?ownie, tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni w naszej mentalności, bywa, ?e dochodzimy do mijających si? z pierwotnym zamys?em autorów natchnionych, rozumieniem wielu fragmentów Biblii. Niniejszy szkic jest pisany ad hoc, jako krótkie kompendium rozumienia sensu najbardziej „popularnych” liczb wyst?pujących w Piśmie Świ?tym, pomocne, dla tych wszystkich, którzy Bibli? czytają a nie mają przy tym przygotowania teologicznego.
Przynajmniej jedenaście liczb ma w Biblii swoje przyciąganie semantyczne. Oto ich krótka charakterystyka.
„Jeden” – oznacza absolutną jedynoś? i jako taka ta cyfra przys?uguje wy?ącznie Bogu, ora oraz wszystkiemu co z Boga wychodzi, co jest Jego wyjątkowym darem dla cz?owieka. Bardzo skondensowanym przyk?adem takiego hebrjaksiego, biblijnego myślenia jest List do Efezjan, w którym autor dobitnie pisze, ?e Jedno jest Cia?o i jeden Duch, bo te? zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powo?anie. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i dzia?a ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. eden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,4-6).
„Dwa” – wskazuje na świadectwo bąd? te? pomoc, wsparcie. Tak rozumiano obecnoś? s?o?ca i ksi??yca, by si? wzajemnie wspierali w oświetlaniu ziemi (Rdz 1,16). Dziesi?? przykaza? by?o umieszczone na dwóch kamiennych tablicach. Jezus wysy?a? uczniów po dwóch, by byli dla siebie wzajemnie pomocą.
„Trzy” – to chyba liczba, która najcz?ściej bywa wspominana w Piśmie Świetym. Wskazuje na ca?oś?, na jednoś?, na spe?nienie jakiegoś czynu, doświadczenia, wydarzenia. Kiedy ona si? pojawia, znaczy, ?e coś dzieje si? w pe?ni i nie ma ju? miejsca na suplementy, dodatki, poprawki, na ?adne „ale”. Ca?a rasa ludzka wywodzi si? od trzech synów Noe; Jezus wed?ug tradycji naucza? przez trzy lata; zmartwychwstanie dokona?o si? po trzech dniach od śmierci Zbawiciela; Bóg jest w trzech Osobach.
„Cztery” – jest najbardziej „ziemską” liczbą. Wynika to z naszej naturalnej obserwacji (cztery kierunki świata, cztery pory roku) i w Biblii równie? odnosi si? cz?sto do tego co doczesne. W ogrodzie Eden ma swoje ?ród?o cztery najwa?niejsze rzeki świata (Rdz 2,10). Cz?sto w opisach architektonicznych wyst?puje (Wj 25-28; Ez 43-48). Lub w wizjach prorockich sygnalizując „pochodzenie” doczesne (Dn 7). ?azarz le?a? w grobie równie? cztery dni (J 11,39).
„Pi??” – sygnalizuje, ze chodzi tu o coś dodatkowego, cz?sto w?aśnie to jest objawem ?aski, daru, jeśli wype?ni si? owo pi??. W ksi?dze Rodzaju, cz?sto patriarchowie doczekiwali si? potomstwa gdy mieli ileś lat plus pi??. Umierali równie? z tymi dodatkowymi pi?cioma latami podarowanymi. Wyra?nym znakiem tego czegoś co jest dodane, darowane jest pi?? chlebów dla cudownego nakarmienia pi?ciu tysi?cy ludzi (?k 9,12-16).
„Sześ?” – tak cztery by?o po boskiej liczbie trzy i odnosi?o si? do ziemskich sprawa. Tak sześ? jest niepe?ną siódemką, zatem której coś brakuje, ale musie si? wype?ni?, by nasta?o boksie siedem. Świat by? stworzony przez sześ? dni; Izraelici musieli okrą?a? Jerycho przez sześ? dni (Joz 6,14). Daniel przebywa? w jaskini (Dn 14,31). Sześ? stągwi kamiennych wype?nionych wodą i przemienionych w wino sugeruje, ze to jeszcze nie jest ta Uczta Weselna w Królestwie Niebieskim (J 2,6).
„Siedem” – to liczba absolutu, pe?ni, podobnie jak trzy. Przys?uguje Bogu i wszystkiemu co jest niedoczesne. W Biblii pojawia si? cz?sto jako określenie czegoś, co nie nale?y do porządku poza ziemskiego opisie potopu sykl siedmiodniowy ma swoje symboliczne znaczenie podkreślający nadzwyczajnoś? wydarzenia (Rdz 7). Dla podkreślenia wyjątkowości mi?ości Jakuba do Racheli autor natchniony zanotowa?, ?e s?u?y? za nią siedem lat (Rdz 29). Wiele praw Izraela jest opartych na tej liczbie, co sugeruje, ?e są to prawa o proweniencji boskiej a nie ludzkiej (Kp?). Elizeusz nakaza? si? obmy? Najmanowi siedem razy w Jordanie (1Krl 5). Cz?sto pojawia si? w wizjach prorockich (Dn, Ap).
„Osiem” – w tradycji hebrajskiej to dziwna liczba, rozpoczynająca jakby nowe liczenie, przekraczające cykl siódemkowy. Symbolizuje wejście w nową, odmienną rzeczywistoś?. Obrzezanie, znak szczególnego wybra?stwa, dokonywa?o ósmego dnia po narodzeniu (Rdz 21,4). Izraelici a? przez osiem dni świ?towali oczyszczenie świątyni po zwyci?stwach Machabeuszy (1Mch 4). Zmartwychwsta?y Jesus ukaza? si? Tomaszowi po ośmiu dniach od poprzedniego spotkania z uczniami (J 20,26).
„Dziesi??” – to liczba porządkowa przynale?na cz?owiekowi. Wielokrotnie jeśli czytamy w Piśmie Świ?tym o jakim podziale, lub segregacji to pojawia si? ona bąd? jej „pochodna” np. dziesi?? tysi?cy.
„Dwanaście” – nale?y równie? do liczb porządkujących, ale sugeruje porządek Bo?y, doskona?y obejmujący wszystkich. Nikt nie pozostaje na zewnątrz. I tak mamy dwanaście pokole? Izraela, oraz dwunastu Aposto?ów. W Apokalipsie iloś? wybranych do zbawienia opiera si? na tej liczbie (Ap 7) a ko?cowa liczba b?dąca iloczynem dwanaście razy dwanaście razy tysiąc, co daje 144000 wybranych oznacza, ?e w zamyśle Bo?ym zbawieni mają by? wszyscy ludzie (Ap 14,1). Dwanaście jest równie? liczbą „konstruktywną” w opisie Nowego Jeruzalem (Ap 21).
„Czterdzieści” – to liczb próby, testu, wyjątkowego doświadczenia. Deszcz, rozpoczynający potop pada? czterdzieści dni (Rdz 7). W?drówka Ludu Bo?ego przez pustyni? trwa?a czterdzieści lat (Lb 14). Jest to równie? liczba dni postu; Moj?esz tyle pości? (Wj 34), Eliasz tyle dni wytrwale w?drowa? ku Bo?ej górze Horeb (1Krl 19,8) i oczywiście tyle dni trwa? post Jezusa.
Naturalnie na tym nie ko?czy si? katalog liczb, które wskazują na poza numeryczne znaczenie i symboliczne uzasadnienie swojej obecności w tekście biblijnym. Jednak, jak we wszystkim, tak i w tej kwestii nale?y zachowa? umiar, aby nie doszukiwa? si? na si?? znaczenia symbolicznego (ten kierunek interpretacyjny Pisma Świ?tego jest reprezentowany przez kaba?? ?ydowską). Liczby trzeba traktowa? jako pewna pomocna sugestia, która nie zawsze mo?e by? odpowiednim tropem rozjaśniającym znaczenie tekstu. Niekiedy są one jedynie ozdobnikiem stylistycznym, jak to ma miejsce cz?sto w poetyckich fragmentach Biblii (np. Prz 30).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.