Wohngeld (dodatek do mieszkania)
Tak jak obiecywałem napiszę dzisiaj kilka słów o dodatku do mieszkania (Wohngeld).
Dodatek do mieszkania mogą otrzymać osoby, które pracują i nie pobierają żadnej pomocy z państwa np. z Job Center. Dodatek ten otrzymują osoby które mieszkają w Mietwohnungen (mieszkaniach do wynajęcia) lub wynajmują pokój, i to nieważne czy jest to nowe czy stare budownictwo. Nie tylko najmujący ale i właściciele własnych domków czy mieszkań mogą korzystać z tej pomocy. Nazywa się ta pomoc Lastenzuschuss.
Wohngeld otrzymuje się w gminach, miastach lub w Landkreis, to zależy od Landu. Jeżeli będzie duże zainteresowanie to pomyślę o dołączeniu do strony adresów.
Wniosek na Wohngeld podobny jest do wniosku na Kinderzuschlag. Oczywiście większość wniosku dotyczy waszych mieszkań, ale także i zarobków i ubezpieczeń.
Wohngeld i Kinderzuschlag można otrzymywać równomiernie.
Poniżej podaje do linka do wzorca na Antrag na Wohngeld

https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/pdf?MANDANTID=22&FORMID=4531

Poniżej dodaję linka do wniosku częściowo przetłumaczonego na polski język, pod linkiem opiszę o co chodzi w tym wniosku.

http://www.polonia-serwis.de/mietzuschuss_antrag11.pdf

Antrag auf Wohngeld – Mietzuschuss – Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Erstantrag – pierwszy wniosek, należy tutaj zaznacyć, jeżeli składamy wniosek po raz pierwszy

Weiterleistungsantrag – wniosek o kontyułowanie dodatku do mieszkania

Erhöhungsantrag wegen – wniosek o podwyższenie dodatku ponieważ

Erhöhung der Personenzahl – zwiększyła się liczba mieszkańców

Verringerung des Einkommens – zmniejszyła się kwota zarobku

Erhöhung der Miete – zwiększył się czynsz za mieszkanie

Wohngeldberechtigte/r (Antragstellende Person) – osoba składająca wniosek

Geschlecht – płeć  männlich – męska  weiblich – żeńska

Anschrift der Wohnung, auf die sich der Antrag bezieht – adres mieszkania, na który ma zostać wypłacony dodatek mieszkaniowy

Falls Sie noch nicht in der vorgenannten Wohnung wohnen, geben Sie bitte Ihre jetzige Anschrift an – jeżeli nie mieszkacie jeszcze w wyżej podanym mieszkaniu, to proszę podać adres mieszkania w, którym obecnie przebywacie

Familienstand – stan cywilny

ledig – kawaler, panna  verheiratet -mężatka, żonaty   verwitwet – wdowa, wdowiec  geschieden – rozwiedziona, rozwiedziony

getrennt lebend – żyjący osobno  eingetragene Lebenspartnerschaft  – zameldowane partnerstwo

nichteheliche Lebensgemeinschaft – niezamężne partnerstwo\

Bankverbindung – dane konta bankowego

Kontoinhaber/in ist … – właścicielem konta jest

Antragsteller/in – wypełniający wniosek   Ehepartner/in – małżonek  anderes wohngeldberechtigtes Haushaltsmitglied / inna osoba mieszkająca w mieszkaniu    Empfänger/in der Miete (Vermieter/in) – osoba pobierająca czynsz, wynajmujący

1

Wohngeldberechtigte/r (Antragstellende Person) ist ... – Wypełniający wniosk jest…

Hauptmieter/in – głównym najemcą   Untermieter/in – podnajemcą   Heimbewohner/in – mieszkańcem domu opieki

Wer hat den Wohnraum vermietet oder untervermietet? Kto wynajmuje albo podwynajmuje mieszkanie

2

Haben Sie oder eine zu Ihrem Haushalt rechnende Person eine der nachstehenden Leistungen beantragt, für die noch kein Bescheid vorliegt? Czy Państwo albo ktoś z mieszkających złożył jakiś z niżej wymienionych wniosków na, ale jeszcze ich nie dostał     proszę wybrać odpowiedni rodzaj pomocy o jaki się Państwo staracie

Wenn ja, wer hat die Leistung beantragt? – jeżeli tak, to kto taki wniosek złożył

3

Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Wohngeld oder andere Zuschüsse zur Bezahlung der Miete (z.B. Zusatzförderung für Mieter) für diese oder eine andere Wohnung oder wurde ein entsprechender Antrag gestellt? – otrzymujecie Państwo, albo ktoś mieszkajżcy w waszym mieszkaniu dodatki do mieszkania, lub zostały złożone wnioski o takowe dokumenty(dodatki)

Wenn ja, wer erbringt die Leistung, seit wann und in welcher Höhe? – jeżeli tak to kto płaci te dodatki i w jakiej sumie

Hat sich eine dritte Person gegenüber der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung nach § 68 Aufenthaltsgesetz verpflichtet, die Kosten für Ihren Lebensunterhalt einschließlich des Wohnraumes eines oder mehrerer ausländischer Haushaltsmitglieder zu tragen? W tym punkcie należy napisać nein, gdyż dotyczy on obcokrajowców spoza Unii.

4

Wurde die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert und unterliegt sie deshalb einer Mietpreisbindung (Sozialwohnung)? – czymieszkanie jest dofinansowywane, np. czy jest to mieszkanie socjalne

Wann sind Sie und/oder die zu Ihrem Haushalt zählenden Haushaltsmitglieder eingezogen? – Kiedy wprowadziliście się do mieszkania

Der Wohnraum hat eine Gesamtfläche von – całkowita powierzchnia mieszkania

Summe der Wohnfläche und der gewerblich oder beruflich genutzten Fläche – powierzchnia mieszkania ( także jeżeli mieszkanie używane jest jako biuro etc.) Wpisujemy tutaj całkowitą powierzchnię mieszkania

Falls Sie in Untermiete wohnen, geben Sie bitte die Quadratmeterzahl der Räume an, die Sie gemietet haben – jeżeli wynajmujecie część mieszkania należy tutaj wpisać metraż wynajmowany

Von der Gesamtfläche werden ausschließlich gewerblich, beruflich genutzt – jaki metraż jest wykorzystywany na biuro etc.

ein Teil der Gesamtfläche ist an andere Personen (unter-)vermietet überlassen – jaki metraż jest wynajmowany innym osobom

Falls Sie eine Wohnung im eigenen Haus mit mehr als 2 Wohnungen bewohnen, geben Sie bitte als Mietbetrag den Betrag an, den Sie für eine vergleichbare Wohnung bezahlen müssten. – jeżeli mieszkacie we własnym domu i zajmujecie więcej niż jedno mieszkanie, podajcie sumę jaką musielibyście w podobnym mieszkaniu zapłacić

Die Miete / das Nutzungsentgelt beträgt einschl. der Nebenkosten (z.B. Umlagen, Zuschläge) – czynsz i koszty dodatkowe

Betrag insgesamt (monatlich) – suma całkowita

Die Mietzahlungen erfolgen seit: data od kiedy płacicie za czynsz

In der monatlichen Gesamtmiete sind folgende Kosten und Zuschläge enthalten: –  koszty dodatkowe znajdujące się w czynszu

Heizungskosten – koszty ogrzewania

 Immissionsmessung – koszty mierzenia spalania (kominiarskie)

Thermenwartung – koszty utrzymania termy

Warmwasser/Fernwarmwasser – woda ciepła dostarczana do budynku

Untermietzuschläge – dodatki z wynajmu

Zuschläge für gewerbliche oder berufliche Benutzung – dodatki za wynajem pod biuro etc.

Zuschläge für Vollmöblierung – dodatki za pełne umeblowanie

Zuschläge für Teilmöblierung – dodatki za częściowe umeblowanie

Sonstige Zuschläge (z.B. Garage/Carport/Stellplatz) – dodatki inne np. za miejsce postoju lub garaż

An Dritte werden neben der Miete folgende Kosten/Gebühren (z.B. Müll-, Kabel-, Wasser/Abwassergebühren o.ä.) entrichtet: opłaty wnoszone dla osób trzecich jak np. śmieci, kabel, kanalizacja

Falls Sie Beiträge für die Fernheizung/das Fernwarmwasser zu bezahlen haben: jeżeli płacicie za ogrzewanie i wodę dostarczaną do bloku

Betrag monatlich – suma miesięczna

darin enthaltener Grundpreis einschl. Mehrwertsteuer – suma podstawowa plus podatek Vat

6

Machen Sie oder ein anders Haushaltsmitglied Werbungskosten über den Pauschbetrag von den Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 9a Einkommensteuergesetz) hinaus geltend?  Jeżeli wasze koszta związane z pracą przekraczają 1000EUR możecie tutaj wpisać ja

Machen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied als Elternteil Kinderbetreuungskosten für leibliche Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder bis zum 14. Lebensjahr oder ohne altersmäßige Begrenzung bei behinderten Kindern, deren Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist, geltend? – jeżeli wasze dziecko jest chore lub kalekie i macie w  związku z tym wyższe kosztz to tutaj musicie podać ja

Betreuen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied als nicht nur vorübergehend getrennt lebende Eltern oder Pflegeeltern mit gemeinsamen Sorgerecht ein oder mehrere Kinder und wird dafür besonderer Wohnraum bereit gehalten? – jeżeli jesteście rozwiedzni lub wasze dziecko jest w opiekuńczej rodzinie to tutaj należy napisać ja

Wenn ja, wer ist der andere Eltern- oder Pflegeteil, mit dem die Betreuung geteilt wird? – jeżeli tak, to kim jest ta osoba, która ma ównież prawa do opieki nad waszmi dziećmi

Folgendes Kind / folgende Kinder werden betreut – dziecko lub dzieci, którymi się opiekujecie wzajemnie z byłym partnerem, mężem, opiekunami

Annähernd zu gleichen Teilen (mind. 1/3 zu 2/3) – w jakich częściach jest ta opieka

Zu geringen Teilen durch – w niewielkiej części przez

Haushaltsmitglied anderen Elternteil – drugi rodzic

5

Zu meinem Haushalt rechnen die nachfolgend genannten Personen. Sie haben folgende Einnahmen: w moim mieszkaniu mieszkają jeszcze poniżej wymienione osoby, które mają dochody

a. nazwisko

b. nazwisko panieńskie

c. Imię

d. data urodzin

e. stosunek do osoby składającej wniosek (żona, mąż, dziecko, etc.)

Geschlecht – płeć

Art der Einnahme – rodzaj wynagrodzenia

1 – Arbeiter/in 2 – Angestellte/r 3 – Beamter/Beamtin 4 – Selbstständige/r 5 – Auszubildende/r 6 – Student/in 7 – Rentner/in 8 – Pensionär/in 9 – Arbeitslose/r 10 – sonstige/r Nichterwerbstätige/r – 1  pracownik, 2 zatrudniony, 3 urzędnik państwowy, 4 samozatrudniony, 5 uczący się zawodu, 6 student, 7,8 emeryta, 9 bezrobotny, 10 inny zawód

wöchentlich – tygodniowo  monatlich – miesięcznie  jährlich – rocznie – należy wpisać jak jest wypłacne wynagrodzenia

Betrag – suma wynagrodzenia

Werbungskosten / Betriebsausgaben – koszty dodatkowe

Entrichtung von Lohn- / Einkommen steuer – czy płacimy podatek dochodowy

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder zu entsprech. öff./privat. Versicherungen – czy płacimy na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne i inne ubezpieczenia

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu entsprech. öff./privat. Versicherungen – czy płacimy ubezpieczenie emerytalne

Po kolei wszystkich mieszkańców wpisać, przy dzieciach nie wpisujemy nic w tabeli zarobki

 

6

Verfügen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied über Vermögen? – czy posiadacie jakieś bogactwa

Rechnen Sie damit oder ist Ihnen jetzt schon bekannt, dass sich Ihre Einkommens-, Wohnoder Haushaltssituation in den nächsten 12 Monaten ändert ? – czy wiecie już dzisiaj, że wasze zarobki powiększą się, lub wasza sytuacja mieszkaniowa się zmieni w najbliższych 12 miesiącach

Werden sich die Einnahmen einer oder mehrerer der zum Haushalt rechnenden Personen in den nächsten 12 Monaten gegenüber den angegebenen Einnahmen …. – będą wasze zarobki w następnych 12 miesiącach w stosunku do tych co napisaliście

…verringern? – zmalały  ...erhöhen? – powiększyły się

Haben Sie oder eine zu Ihrem Haushalt rechnende Person innerhalb von 3 Jahren vor Antragstellung einmaliges Einkommen (z.B. Abfindung, Unterhalts-, Renten oder Gehaltsnachzahlungen, Versicherungsleistungen zur Altersvorsorge o. ä.) erhalten? – dostała jakaś osoba mieszkająca wprzeciągu 3 lat odprawę pieniężną, jakieś inne płatności z emerytury, zarobków , ubezpieczenia etc.

 Rechnen zu Ihrem Haushalt Kinder, für die Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird? – czy są u was dzieci, które posiadają alimenty

Wohnen in Ihrer Wohnung andere Personen oder Haushaltsmitglieder, die nicht zu Ihrem Haushalt rechnen ? – mieszkają u was inne osoby, ktore nie zaliczają się do rodziny

Werden von Ihnen oder Personen die zu Ihrem Haushalt gehören Unterhaltszahlungen geleistet, zu denen Sie oder diese Personen gesetzlich verpflichtet sind ? (z.B. für nicht zum Haushalt rechnende Kinder)  – jest ktoś kto płaci alimenty, np. na dzieci nie mieszkające z wami

zum Haushalt rechnende Person, die zur Ausbildung (auch Schule) auswärts untergebracht ist – mieszkający z wami uczący się lub uczący się zawodu

nicht zum Haushalt rechnender geschiedener oder dauernd getrennt lebender Ehegatte – nie należący do mieszkania rozwiedzeni

sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person – inne nie mieszkające osoby

 

7

Folgende zum Haushalt rechnende Personen sind – te osoby mieszkające są

schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 100 – posiadają 100 % kalectwo

schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 und außerdem häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung) – posiadają min. 80 % kalectwa

schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von unter 80 und ausserdem häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung) – posiadają poniżej 80 % kalectwa

Opfer der national-sozialistischen Verfolgung im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes -są ofiarami faszyzmu

Erhalten Sie oder eine Haushaltsmitglied Unterhaltsleistungen wegen Pflegebedürftigkeit? – dostajecie wynagrodzenie tytułem opieki nad chorymi, kalekami

8

Ist ein Haushaltsmitglied, das zu Ihrem Haushalt gehörte und keine Transferleistung erhalten hat, innerhalb der letzten 12 Monate verstorben? – czy ktoś z was zmarł w ostatnich 12 miesiącach

Haben Sie die Wohnung nach dem Tode des Haushaltsmitgliedes gewechselt? – zmieniliście mieszkanie po śmierci jedneg z mieszkańców

Haben Sie nach dem Tode des Haushaltsmitgliedes eine weitere Person in den Haushalt aufgenommen ? – czy po śmierci kogoś zmieszkańcó zamieszkał ktoś nowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Replies to “Wohngeld”

 1. Chcialabym się dowiedziec jak tutaj jest z wypowiedzeniem mieszkania jak mialam umowe od 1.09.2014 do 31.11.2014 i nadal w nim mieszkalam . A teraz zalazlam inme mieszkanie i czy w tym co mieszkam musze ddać wypowiedzenie 3 miesieczne?prosze o odpowiedz

 2. Witam mam pytanie odnosnie tych wnioskow ,wypisuje to po raz pierwszy i nie wiem czy musze wszystkie wyslac czy tylko jeden . Ten srodkowy ma juz adres urzedu czy jak mieszkam w essen to musze to jakos zmieniac .
  Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam

 3. Witam,mam pytanie odnosnie Wohngeld.Ile czasu czeka sie na odpowiedz z Landratsamt Starnberg-München?.I jakie sa kryteria dochodowe na dwie osoby?Dziekuje

 4. Witam.
  Czy jeśli mąż pracuje w niemieckiej firmie, mieszka i jest zameldowany w Niemczech, a ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce to czy mąż może złożyć wniosek o Wohngeld na wynajęcie innego mieszkania niż te , w którym mieszka. Chcielibyśmy zamieszkać razem

 5. Witam. Jeżeli pracuje tylko na 450 € , to mogę starać się o Wohngeld? Nie korzystam z żadnych job center itp. I nigdy nic nie pobieralam.

 6. Witam. Czy jezeli nie jestesmy malzenstwem , a ja jestem na macierzynskim…-zaraz nie platnym(mija rok,czyli strace eltergeld,ale defakto.jestem zatrudniona) moge starac sie z partnerem o ten dodatek?

 7. Witam ,mam pytanko. czy ma ktos moze wypełniony wzór Wohngeld ? Bo dla Nas to czarna magia 🙂 mówimy z mezem komunikatywnie ale nieumiemy czytac urzedowych pism :-(( tłumacz google ,tłumaczy takie bzdury ze az rece opadaja 🙂 dziekuje za jakakolwiek podpowiedz .

 8. Witam. Mąż pracuje i wynajmuje mieszkanie w Niemczech. Ja z synem mieszkamy w Polsce – mamy mieszkanie własnościowe. Mąż utrzymuje 2 mieszkania, czy jak nie mieszkamy razem w Niemczech to również należy się wohngeld, czy musimy z mężem w Niemczech być zameldowani. Co wpisywać : ilość w gospodarstwie domowym? Czy w rubryce majątek podać cenę rynkową mieszkania w Polsce, czy mając „majatek” dostaniemy wohngeld? Czy ten dodatek podlega zwrotowi? Ile wynosi dodatek, czy jest to część czynszu, trudno z tego wzoru obliczyć?

 9. Witam. szukam i szukam bezskutecznie adresu, gdzie mogłabym złożyć wniosek o wohngeld. Jak nazywają się takie urzędy i gdzie mogę znaleźć adresy?

 10. witam, czy mając oszczędności na Sparbuch około 2500 Euro, mam szansę na otrzymanie Wohngeld i Kinderzuschlag? Razem ze mną mieszka mama, która tu pracuje ale w Polsce posiada dom , czy jest to przeszkodą? Pozdrawiam

 11. Witam,może mi ktoś pomoże. Jezeli moj maz pracuje i zarabia od 1400 do 1800 euro miesiecznie netto, ja w tym miesiacu zaczne prace na tailzeit i zarobie ok 550 euro netto, oprócz tego otrzymujemy 250 euro za wynajem mieszkania w Pl i mamy 3 dzieci to czy mamy szanse na wongheld? Bede wdzieczna za odpowiedz. Serdecznie pozdrawiam.

 12. Witam
  Przy zarobkach 2500 euro brutto na rodzinę 2 + 1 można starać się o ten dodatek ? gdzie znajdę tabelę która pokaże jak to jest naliczane ? może admin zna taką www gdzie np % albo w zależności od czynszu można uzyskać takie informacje ?
  Ps : bardzo dobra robota z tymi opisami i pomocą jeśli robisz to za free to oby więcej takich polaków było. Bo puki co tych co spotykam to zabili by oczami 🙁

 13. Witam jestem w trakcie składania papierów na wohngeld i musze donieść zaświadczenie z banku takie politowanie ze jest przelewany kindergeld ale nasz kindergeld przelewany jest na polskie konto walutowe ponieważ kindergeld został nam przyznany rok temu jak jeszcze ja byłam z dzieckiem w pl a mąż w de.od 3 mies jesteśmy wszyscy w de ale nie zmieniłam konta na kindergeld moje pytanie czy musze zmienić konto na niemieckie i wtedy dopiero dać pokwitowanie potwierdzenie do wohngeld czy może być to potwierdzenie z konta walutowego pl gdzie aktualnie wpływa kindergeld będę wdzięczna za pomoc .dziekuje

 14. Witam. Chcę złożyć wniosek o wohngeld,ale nie wiem kogo wpisać jako osobę składajacą wniosek,ponieważ mieszkanie jest wynajmowane przezemnie i męża i razem jesteśmy wpisani w Mietvertrag jako osoby wynajmujace?

 15. Witam! pracuje w Niemczech umowy zawsze podpisuje na 3 miesiące ale nie zarabiam każdego miesiąca tyle samo zależy od przepracowanych godzin raz zarobię 1300euro netto a czasami 900euro .Natomiast mój chłopak robi jeszcze ausbildung i zarabia 380 euro. Mamy szanse na dofinansowanie jakiekolwiek? bardzo proszę o odp 🙂

 16. Witam serdecznie. Mój maż pracuje i wynajmuje mieszkanie w Niemczech zarabia 1360 Euro netto. Ja z dwójką dzieci mieszkamy w Polsce. Czy mąż może starać się o dodatek Wohngeld? Pozdrawiam

 17. Witam ,
  Powtórzę pytanie, gdyż nie znalazłam na nie odpowiedzi. Czy mając mieszkanie własnościowe w Polsce można liczyć na Wohngeld ? Czy jestem juz za „bogata”:) i nie ma w ogóle co sobie zawracac głowy.
  Dziękuję z góry za odpowiedzi 🙂

 18. Witam,

  „nie przysługuje osobom pobierającym pomoc od państwa, np. Job Center”. Ok, a czy Elterngeld jest zaliczany jako „pomoc z państwa”?. Chodzi mi o sytuację, kiedy jestem zatrudniona na stałe i Elterngeld będę pobierać jako procent od mojej wypłaty, bodajże 67%. Czy to jest traktowane jako pomoc z Państwa? I drugie pytanie: partnerzy, mieszkający razem (nigdzie nie zarejestrowany związek), posiadający dziecko mogą starać się o Wohngeld? Czy wypłata partnera i „mój” Elterngeld liczone są jako wspólny dochód?

 19. Witam mam pytanie odnosnie wohngeld a raczej Lastenzuschuss. od prawie 4 lat mieszkamy w domu ktory kupilismy za kredyt obecnie go splacamy. Maz pracuje mamy 3 dzieci ja do maja jestem na elterngeld. po urlopie nie wracam do pracy bo zatrudnili kogos na moje miejsce na stala umowe ja mialam mini job. jakie dokumenty musimy dolaczyc do wniosku. czy nam sie nalezy wogole

 20. Witam mam takie pytanie , właśnie w kwietniu dostałam ostatni przelew wohengeld i od maja nie będę już pobierać zasiłku elterngeld, czyli automatycznie zmniejsza mi się je budżet.. tylko pytanie co teraz składać od nowa wniosek o wohengeld cały czy jakis inny skoro sytuacja ta sama tylko o jeden przychód mniej?? I czy możliwe jest starać się o kinderzuschag równocześnie?? Pozdrawiam

 21. Witam
  Od stycznia do grudnia 2016 pobieraliśmy z mężem Wohngeld. W listopadzie został złożony wniosek o kontynuację świadczenia. Mąż w trakcie rozpatrywania wniosku stracił pracę i otrzymywaliśmy świadczenia z Agentur Für Arbeit i z Jobcenter. Automatycznie wniosek o Wohngeld został z tego powodu odrzucony. Mąż znalazł pracę, zasiłków już nie pobieramy i chcemy znów złożyć wniosek o Wohngeld.
  Moje pytanie dotyczy sposobu wypełnienia pierwszej rubryki, a mianowicie czy powinnam zaznaczyć że to kontynuacja ( choć nie pobieramy Wohngeldu od prawie 5 miesiecy) czy że to pierwszy wniosek ( choć w przeszłości był już takowy składany) ? Pozdrawiam

 22. Witam, ja pracuję zarabiam od 900 do 1300 euro, mąż jest w jc dostaje 260 euro miesięcznie, mamy córkę która uczy się w Niemczech ma 15 lat, starsza córka ma 25 lat i czeka na decyzję z urzędu pracy w Niemczech odnośnie zasiłku, ma córkę 3 lata. wszyscy mieszkamy razem . czy mogę się starac o Wohngeld?? nie mamy innego dofinansowania , poza tym 260 euro z jc.

 23. Witam. Razem z mężem posiadamy wspólne konto. Pracuje tylko mąż. Ja „dorabiam” sobie sprzedając rzeczy po córce lub czasem też zupełnie nowe. Urząd chce zaświadczenie, że posiadam firmę. Co w takim wypadku? Żadnych innych zasiłków i dochodów nie posiadamy (prócz KG).
  Pozdrawiam.

   1. Tak, Nie posiadam jednak Gewerby… Czy w takim wypadku wpływy liczone są jako dochód i co za tym idzie mniejsza szansa na WG?

    1. Normalniejezeli Pani cokolwiek sprzedaje i zarabia na tym nawet 1 euro na miesiac to trzeba zalozyc firme. Bedzie musiala Pani im to jakos wytlumaczyc. Na przyszlosc lepiej nie podawac dochodow, na ktore nie mamy dokumentow.Ciezko jest mi powiedziec jak zareaguje WG.

 24. Witam, od grudnia 2015 roku mój mąż był bezrobotny i dostawał Arbeitslosengeld. Od kwietnia poszedł do pracy za ok.160 euro i dostawał z Bundes Agitur fur Arbeit ok 1000 euro oraz 243 euro Wohngeld ze Stadtkasse. Obecie (od marca 2017) pracuje na 3/4 etatu i nie dostaje już Wohngeld. Złożył wniosek o Hartz IV ale dostał odpowiedź odmowną i poradę żeby wypełnił ponownie wniosek o Wohngeld iKinderzuschlag. Teraz dostał wezwanie do Stadt Amt który oświadczyl że Wohngeld był wypłacany chociaż się nie należał i że prawdopodobnie będzie trzeba go zwrócić. Czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli będzie trzeba go zwrócić to czy rozłożą go na raty (to jest ok 2500euro)? Bardzo proszę o odpowiedź.

 25. Witam. Mam pytanie. W rubryce Werbungskosten co sie wpisuje?? Tzn koszty pracy mozna tam ujac?? Czy sa na to jakis ryczalt??

 26. witam mieszkamy od 30.06 2017 w Niemczech zona nie pracuje ,syn uczy sie w szkole integracyjnej ,zlozylismy wniosek o WG ,urzad chce zaswiadczenie od zony o jej dochodach za 2016 lipiec +grudzien +lipiec 2017 .zona nie pracuje od lipca 2017 jest na urlopie bezplatnym jakie zaswiadczenie mam przedstawic skoro zona nie pracuje i nie ma dochodu.Wniosek zlozylem po przyjezdzie rodziny do Niemczech tzn 1.07.2017 .Jakie dokumenty mam przedstawic do urzedu?

 27. Witam.Jaki wniosek musze pobrac do Wohngeld mieszkam w Północnej Westfali.Czy to obojetnie jaki?Od 15 sierpnia mieszkamy w nowym mieszkaniu ,maz,ja i syn 9 lat i córka 6 lat. Mąz zarabia 1100-1200e mies. +kindergeld.Nasze mieszkanie ma 93,46 m.iplacimy 652 +prad.Staramy sie o dodatkowe pomieszczenia na poddaszu liczace 30.52m,toaleta pokoj i korytarz.Jest to polaczone ze schodami z naszgo mieszkania.i wlasciciel domu chce nam polaczyc to razem i mielibysmy razem 124m.i bedzie to razem 820 e Czy mozemy liczyc na dodatek Wohngeld czy bedzie to za duzy metraz na 4 osobowa rodzine .Czy ktos z Wohngeld sprawdza mieszkania czy sa jakies kontrole? pozdrawiam

 28. Witam bardzo serdecznie. Czy jezeli w rubryce majatek wpisze wartosc mieszkania w Polsce, nadal bedziemy mieli szanse dostac Wohngeld w Niemczech? Czy nalazy wpisac cene rynkowa za m2? Z gory dziekuje pieknie za odpowiedz. Serdecznie pozdrawiam

 29. Witam bardzo serdecznie! Z gory dziekuje za odpowiedz. Z nieruchomosci w Polsce nie mamy zadnych dochodow, czy jezeli jej nie wpisze w rubryce, jest opcja ze bedzie to w jakikolwiek sposob skontrolowane? Ze mam jednak mieszkanie w Polsce? Bede niedozgonnie wdzieczna za odpowiedz. Serdecznie pozdrawiam

 30. Witam ja zarabiam 2200 netto plus kindergeld zona dostaje 400 alg1 za mieszkanie placimy 1250 warm czy mozemy starac sie o wohngeld czy raczej nie,pozdrawiam.

 31. Witam serdecznie mieszkam w Niemczech od ponad roku i kolega mi powiedział że mogę złożyć wniosek o wohngeld. Mieszkam z dziewczyną obydwoje mamy umowę na stałe i zarobki po 1250€ natomiast spodziewamy się dziecka i narodziny będą w kwieyniu. A mimo to mogę starać się o datek ? Czy zarobki nie przekraczają ? I za mieszkanie place z mojego konta oraz za internet itp. wychodzi gdzieś z 400 euro. Więc czy należy się nam. Papiery mam w domu i chcęm jutro zanieść

  1. Wniosek mozna zawsze zlozc, chociaz we dwojke moze byc ze zarabiacie za duzo. Trzeba takze podac ciaze, to wtedy suma sie zwieksza

 32. Dzien dobry. Mieszkamy z mezem i roczna corka w Saksonii. Maz zarabia plus minus 1600 euro, ja teraz po Elterngeld mam ALG 1 (okolo 680 euro), chodze na kurs jezykowy. Dziecko chodzi do zlobka. Poki co ma czesciowo dotowana oplate za zlobek, poniewaz na resze doplaty za czesne i do posilkow, czekamy na rozpatrzenie wnioskow. Do tego oczywiscie ma Kindergeld. Czy sa szanse na Wohngeld, czy nie ma zadnych?

 33. Witam. Nigdzie nie znalazłem informacji na temat wielkości mieszkania. Czy może być taka sytuacja że „MIASTO” powie nie otrzymają Państwo żadnej dopłaty do mieszkania ponieważ mają za duże mieszkanie?
  Np Mieszkanie 5 pokojowe a rodzina 4 osobowa.
  Czy jest taka możliwość że powiedzą mieszkanie musi być do tylu i tylu metrów wtedy będziemy mogli dopłacić bo np teraz żyje Pan w luksusie bo ma 5 pokoi albo duży metraż …..

  1. Nie moze tak powiedziec, ale bedzie placilo tylko do okreslonej sumyczynszu lub wielkosci mieszkania.

 34. witam serdecznie.pracuje i wynajmuje mieszkanie w Niemczech na Bawarii.Imoje pytanie brzmi czy moge sie starac o wohngeld?za mieszkanie place 550 euro plus dojazdy do pracy,zarabiam okolo 2700 brutto partnerka z dzieckiem mieszka w pl.,nie pracuje kindergeld otrzymujemy.czy mozna sie starac?dziekuje za odpowiedz.pozdrawiam

 35. Witam. Czy ten dodatek jest tylko na wynajmowane mieszkania czy domki tez? Jest nas 4 (ja, maz i dwoje malych dzieci). Moj maz zarabia ok. 1600€ na reke + Kindergeld na dzieci. Mamy mieszkanie w domkach szeregowych (Mittelreihenhaus) 4 pokoje, 98mkw. Czynsz warm wychodzi 1085€ (bez kosztow ogrzewania). Czy mozna sie starac o Wohngeld czy z gory odpada z racji ze nie jest to mietwohnung? Pozdrawiam

 36. Witam. Mieszkam z dziewczna i jestsmy ze soba juz 8 lat. Ona zaczela tera Ausbildung 2 lata nie otrzymuje rzadnego wynagrodzenia i nie pracuje juz od roku, oplacamy sami jej Krankenversicherung i tylko ja pracuje i zarabiam 1600€ netto to moge sie starac o Wohngeld albo Ona? , czy jako para bez dziecka nie mamy szans? pozdrawiam

   1. A ja mogę się starać o dofinansowanie Jak jestem samotną matką 2 dzieci ?
    Zarabiam 630 mam kg i alimenty.Za mieszkanie płacę 461 €

 37. Witam, czy pobierając Wohngeld, mogę założyć dzieciom (2 dzieci ) konto oszczędnościowe? Czy przez to będzie zmniejszona wypłacana należność, bądź całkowicie odebrana?
  Czy konto oszczędnościowe tyczy się również Kinderzushlag? Zmniejszy się bądź zostanie odebrane?

  1. Witam,
   Pracuje na umowie o pracę i mam zameldowanie w mieszkaniu które wynajmuje. Koszt 350 euro miesięcznie a zarabiam na „rękę” +-1750€ Mieszkam sam, żona i syn mieszkają w PL. Czy należy mi się Wohngeld?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.