polonia-serwis.de

Postanowiłem przetłumaczyć Wniosek na Arbeitslosengeld I. Tutaj jest wniosek, który znalazłem w internecie po niemiecku

ALG I

Poniżej moje tłumaczenie

Antrag auf  wniosek na

Arbeitslosengeld zasiłek dla bezrobotnych

Teilarbeitslosengeld częściowy zasiłek dla bezrobotnych

Arbeitslosengeld bei Teilnahme an einer berufl. Weiterbildung zasiłek dla bezrobotnych w przypadku dalszego kształcenia

E303 zasiłek dla bezrobotnych za granicą

Persönliche Daten Dane składajacego wniosek

Familenname nazwisko

Rufname imię

Strasse Hausnummer ulica i numer domu

PLZ. Wohnort kod i miejscowość

Rentenversicherungsnummer  numer ubezpieczenia rentowego

Steuer ldentlfikationsnummer numer identyfikacyjny podatkowy

Bankleitzahl numer banku BLZ

Konto-Nr numer konta

Kreditinstitut nazwa banku

die der Antragsteller/in muss mit der/dem Kontoinhaber in identisch sein właściciel konta musi zgadzać się ze składajacym wniosek

Familienstand – stan cywilny

ledig – kawaler, panna  verheiratet -mężatka, żonaty   verwitwet – wdowa, wdowiec  geschieden – rozwiedziona, rozwiedziony

getrennt lebend – żyjący osobno  eingetragene Lebenspartnerschaft  – zameldowane partnerstwo

nichteheliche Lebensgemeinschaft – niezamężne partnerstwo

2a Ich werde alle Möglichkeiten nutzen, um meine Beschäftigungslosigkeit zu beenden zrobię wszystko by zakończyć moje bezrobocie

www.polonia-serwis.de

Niestety jakość kopii Wniosku na ALG I jest tak straszna, że nie pozwala na kopiowanie niemieckiego tekstu, dlatego postanowiłem od punktu 2b pisać tylko po polsku.

2b Pracuję na pół etatu jako pracownik, na własny rachunek lub jako pomoc w domu rodzinie lub będę taka wykonywał

jeżeli tak, to seit wann od kiedy ….  bis do kiedy ….   Tätigkeit rodzaj wykonywanej pracy  Arbeitgeber pracodawca

wöchentliche Stundenzahl godzin tygodniowo  Entgelt EUR  suma zarobku   …..   monatlich netto  miesięcznie netto

2c pracuje jako wolontariusz

jeżeli tak, to seit wann od kiedy ….  bis do kiedy ….   Tätigkeit rodzaj wykonywanej pracy  Arbeitgeber pracodawca

wöchentliche Stundenzahl godzin tygodniowo  Entgelt EUR  suma zarobku   …..   monatlich netto  miesięcznie netto

2d Jestem na chorobowym od … do…

2e Niektórych prac, czynności, zawodów nie moge wykonywać lub jedynie w ograniczeniu

Gesundheitliche Gründe 

zgadzam się na badania i opinię lekarska dotyczącą możliwości wykonywania zawodów

Andere zwingende Gründe inny grunt (np. opieka, pielęgnacja)

Die Betreuung ist…..  Opieka zostanie zapewniona jeżeli ja nie będę mógł mogła wykonywać

2f Chciałbym bez podawania gruntu pracować w niepełnym wymiarze czasu

2g Tygodniowa liczba godzin bez pauz i czasu dojazdu

Wypełnić tę tabelkę np. Montag 8 – 12  Mittwoch 14 – 17

2h studiuję lub rozpocznę studia,szkołę lub naukę zawodu    od …   do….

3a W przeszłości byłem już zameldowany w Agentur für Arbeit i pobierałem Arbeitslosengeld lub inne zasiłki

3b w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku otrzymywałem pracowałem

Arbeitgeber Behörde Leistungsträger pracodawca  urząd  wypłacający świadczenie

beschäftigt tätig als/Leistung zatrudniony jako, świadczenia

3c w przeciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku pracowałem w rodzinie, u małżonki, partnera lub byłem dyrektorem zarządzającym

jeżeli tak…. praca ta była pracą legalną z opłacanym ubezpieczeniem zdrowotnym i rentowym

3d  moje bezrobocie spowodowane jest wypakiem w pracy lub po za nią, błędem lekarskim etc.

3e dostaję od mojego pracodawcy, który mnie zwolnił wynagrodzenie np. za urlop lub za zwolnienie albo rościcie sobie do tego prawo

Arbeitgeber pracodawca  Anspruch auf   prawo do,  tutaj wpisać za co otrzymujemy wynagrodzenie

jeżeli oddaliście sprawę do sądu

Gericht/AZ sąd i numer sprawy

4 Otrzymywałem lub otrzymuję inne świadczenia

welche jakie  von bei: od kogo

Bezug von pobierany od … do

in Höhe von w wysokości  dołaczyć odpowiednie dokumnty

beantragt am wniosek złozony (kiedy)     für die Zell ab:  na czas od

5a  Jaką klasę podatkową miałeś na początku roku

w przeciągu roku zmieniłem klasę podatkową

neue Lohnsteuerklasse nowa klasa podatkowa       wirksam ab od kiedy

Grund grunt zmiany

5b Ja moja małżonka mąż, partner co najmniej jedno dziecko lub dziecko adoptowane

jeżeli tak to czy pobieacie Kindergeld, Jeżeli tak to trzeba odpowiednie dokumenty dołączyć

Bitte teilen Sie …. proszę podać datę urodzin najmłodszego dziecka

6a  przed zameldowaniem się jako bezrobotny byłem obowiązkowo ubezpieczony w Kasie Chorych

Name und Sitz der Krankenkasse nazwa i miejsce Kasy Chorych

Ich habe eine andere Krankenkasse gewählt chcę wybrać inną Kasę Chorych

6b przed zameldowaniem się jako bezrobotny byłem obowiązkowo ubezpieczony w kasie emerytalnej

ze względu na moja pracę należe do Knappschaft (kasa emerytalna)

www.polonia-serwis.de