Weiterbewilligungsantrag ALG II

Co pół roku trzeba wysyłać nowy wniosek do Job Center tzw. Weiterbewilligungsantrag. Poniżej moje tłumaczenie tego wniosku.

Job Center w tym wniosku używa slowa Bedarfsgemeinschaft – wspólnota potrzeb, ja zamienie to wyrażenie na Rodzina.

Wniosek na Weiterbewilligungsantrag ALG II znajduje się tutaj  http://www.polonia-serwis.de/weiterbewilligungsantrag.pdf

 

1 Meine persönlichen Daten – moje dane personalne

Anrede –  Pan/Pani   Vorname – imię   Familienname – nazwisko  Geburtsdatum – data urodzenia

Nummer der Bedarfsgemeinschaft – numer rodziny (Job Center)

Weitere Person/en in meinem Haushalt – inne osoby zamieszkałe w moim gospodarstwie domowym

In meinem Haushalt lebt/leben neben mir – w moim gospodarstwie domowym żyją oprócz mnie …. weitere Person/en – kolejne osoby

Hiervon gehört/gehören – z tego należą ……     Person/en zu meiner Bedarfsgemeinschaft – osoby w mojej rodzinie

Mein bzw. der Familienstand eines Mitglieds meiner Bedarfsgemeinschaft hat sich geändert bzw. wird sich ändern – mój stan cywilny lub jednego z członków mojej rodziny zmienił się lub się zmieni

Name der Person – imię osoby   Art der Änderung – rodzaj zmiany   Zeitpunkt der Änderung -czas zmiany

Meine gesamte Bedarfsgemeinschaft wird am moja cała rodzina  …

in eine neue Wohnung ziehen bzw. ist bereits zu dem Tag in eine neue Wohnung gezogen – będzie się przeprowadzać do nowego mieszkania lub już w takowym mieszka

Bitte füllen Sie die Anlage KDU aus – proszę wypełnić załącznik KDU

Eine oder mehrere Person/en meiner Bedarfsgemeinschaft ist/sind ein- oder ausgezogen bzw. wird/werden ein- oder ausziehen – jedna lub kilka osób z rodziny wyprowadziła się lub ma zamiar sie wyprowadzić

Familienname – nazwisko    Vorname – imię   Einzug am – wprowadzenie się   Auszug am – wyprowadzenie się

Bitte legen Sie eine Meldebescheinigung für jede Person vor, die zur Bedarfsgemeinschaft hinzugekommen ist, und füllen Sie bitte die Anlage WEP, für Kinder unter 15 Jahren die Anlage KI, aus. Zusätzlich werden die Anlagen EK und VM benötigt – Dla każdego z rodziny trzeba dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu, a dla dzieci poniżej 15 roku życia wypełnić załącznik KI. Dodatkowo należy wypełnić załączniki EK i VM.

Einkommensverhältnisse der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft – sytuacja majątkowa członków rodziny

3.1 Ich erziele bzw. ein Mitglied meiner Bedarfsgemeinschaft erzielt Einkommen – ja lub członek mojej rodziny otrzymuje wynagrodzenie

Ausübung einer selbständigen Tätigkeit (auch in der Land- und Forstwirtschaft – z tytułu wykonywania pracy na własny rachunek (także z gospodarstwa i gospodarstwa leśnego)

Bitte füllen Sie die Anlage EKS aus – proszę wypełnić załącznik EKS

Name der Person – imię osoby

Folgendes Einkommen wird erzielt: – następujące dochody są otrzymywane

Bitte lassen Sie die Einkommensbescheinigung vom Arbeitgeber ausfüllen oder legen Sie eine Verdienstabrechnung vor – proszę o wypełnienie i dołączenie przez pracodawcę zaświadczenia o zarobkach lub o przedłożenie  rozliczenia o zarobkach

Name der Person – imię osoby

Name des Arbeitgebers – nazwa pracodawcy       Firmensitz – siedziba firmy

Die Tätigkeit wird/wurde als Ferienjob ausgeübt – praca ta była pracą sezonową, wakacyjną

nebenberufliche, gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeit, für die (steuerfreie) Aufwandsentschädigungen gezahlt werden – praca jest jako praca dodatkowa, użytelności publicznej lub jako wolontariusz i wynagrodzenie zostało wypłacone jako zwrot poniesionych ksztów

Bitte legen Sie Nachweise über die konkrete Tätigkeit, die Höhe der Aufwandsentschädigung und die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen vor – proszę dołączyć potwierdzenie, jaką konkretnie pracę się wykonywało i jakie koszty zostały poniesione

Art der Tätigkeit – rodzaj działalności

Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) – zasiłek dla bezrobotnych

Bewilligungszeitraum (von – bis) – okres przyznania (od- do)

Bemessungsentgelt (Euro/Tag) – ilość wynagrodzenia (Euro/na dzień)

Arbeitslosengeld (Euro/Tag) – zasiłek dla bezrobotnych (Euro/na dzień)

Bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheides der Agentur für Arbeit vor – proszę dołączyć kopie zaświadczenia o przyznanym zasiłku

Rente aus der gesetzlichen Sozialversicherung (z. B. Altersrente, Knappschaftsausgleichsleistungen, Unfall-/Verletztenrente, Hinterbliebenenrente), Betriebsrente oder Pension – renta z państwowego ubezpieczenia socjalnego ( renta,wyrównania z bractwa górniczego, renta powypadkowa, renta rodzinna), emerytura zakładowa, emerytura

Rentenart – rodzaj renty       Monatliche Höhe in Euro -wysokość miesięczna w Euro

Unterhaltszahlungen bzw. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz – alimenty lub świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Art der Zahlung – rodzaj wpłaty

Einnahmen aus Vermietung, Untervermietung oder Verpachtung (auch aus Land- und Forstwirtschaft) – dochody z podnajmu lub wynajmu (także gospodarstwo rolne i leśnicze)

sonstige Entgeltersatzleistungen (z. B. Übergangsgeld, Krankengeld) – pozostałe świadczenia (np. świadczenia przejściowe, zasiłek chorobowy)

Sachbezüge (z. B. kostenfreie Verpflegung) – pobory w naturze (np. bezpłatne wyżywienie)

Wohngeld, Sozialhilfe, weitere Sozialleistungen – dodatek do mieszkania, pomoc socjalna, inna pomoc socjalna

sonstige laufende Einnahmen (z. B. Elterngeld, Betreuungsgeld, Pflegegeld, Trinkgelder) – inne bieżące wpływy

Einkommens-/Leistungsart – rodzaj dochodu / rodzaj świadczenia

einmalige Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen (z. B. Steuerrückerstattungen, Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen) – pojedyncze wpływy lub nieuregulowane dochody (zwrot podatku, procenty, dochody kapitałowe, spadek, darowizna)

Einkommensart – rodzaj dochodu     Einkommenshöhe – wysokość dochodu  Zahlungseingang am wpłacono dnia

Kindergeld – zasiłek na dzieci

Name der/des Kindergeldberechtigten – imię pobierającego zasiłek

Name des Kindes – imię dziecka   Monatliche Höhe des Kindergeldes in Euro – miesięczna suma zasiłku w Euro

Bitte legen Sie einen Kontoauszug mit der Kindergeldzahlung oder den Kindergeldbescheid vor – proszę dołączyć wyciąg z banku, na którym będzie wpłata zasiłku

3.2 Die Absetzungen vom Einkommen haben sich gegenüber den zuletzt in der Anlage EK gemachten Angaben verändert – suma odliczeń od dochodu zmieniła się w stosunku do  ostatnio wypełnionego załącznika EK

Folgende Änderungen sind eingetreten: – poniższe zmiany zaistniały

Art der Absetzung – rodzaj odliczeń

Es entstehen Kosten der Unterkunft – koszty utrzymania mieszkania

Höhe der monatlichen – wysokość miesięcznych

Grundmiete (bei Mietwohnung) bzw. Schuldzinsen ohne Tilgungsraten (bei Eigentum) – czynsz podstawowy (mieszkania czynszowe) procenty bez rat przy nieruchomości

Nebenkosten (ohne Heizkosten) – koszty dodatkowe (bez ogrzewania)

Heizkosten -koszty za ogrzewania

sonstigen Wohnkosten – pozostałe koszty związane z mieszkaniem

Es sind weitere Änderungen eingetreten – czy zaistniały inne zmiany

Zeitpunkt der Änderung – czas zmiany     Änderung – rodzaj zmiany

6 Bildung und Teilhabe – pakiet Edukacja i Partycypacja (trzeba złozyć osobny wniosek)

Es wurde eine Betreuerin/ein Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt – został wyznaczony opiekun z Sądu opiekuńczego

Name der Betreuten/des Betreuten – dane podopiecznego

Aktenzeichen – numer akt

Die Betreuung gilt für folgende Lebensbereiche: opieka została wyznaczona w nastepujących dziedzinach życia

Unterschrift Betreuerin/Betreuer – podpis opiekuna

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller – podpis składajacego wniosek

www.polonia-serwis.de