Veränderungsmitteilung ALG I

Jeżeli pobieracie ALG I możecie od Agentur für Arbeit otrzymać pismo o ewentualnych zmianach. Takie pismo przetłumaczę poniżej. Oczywiście jak zwykle jest to moje wolne tłumaczenie. Wniosek znajdziecie tutaj  http://www.polonia-serwis.de/Veraenderungsmitteliung.pdf

Ich nehme eine Tätigkeit (Arbeit, selbständige Tätigkeit, mithelfender Familienangehöriger) ab  – Pracuję  jako pracownik, na własny rachunek lub jako pomoc w domu, rodzinie od     bis  do  Tätigkeit rodzaj wykonywanej pracy  Arbeitgeber pracodawca

Wodurch ist die Tätigkeit zustande gekommen (freiwillige Angabe)? – w jaki sposób (gdzie)  znaleźliście tę pracę (dobrowolne informacje)

in der Jobbörse der Arbeitsagentur gefunden – znalazłem na stronie internetowej rynku pracy z Urzędu Pracy

ich habe mir die Tätigkeit selbst gesucht – sam znalazłem sobie pracę

Vermittlungsvorschlag der Arbeitsagentur – praca zaproponowana przez Urząd Pracy

ich wurde von einem Arbeitgeber in der Jobbörse der Arbeitsagentur ausgesucht – zostałem znaleziony przez pracodawcę na stronie rynku pracy Urzędu Pracy

die Tätigkeit hat mir ein privater Arbeitsvermittler vermittelt – tę pracę otrzymałem od prywatnej agencji zatrudnienia

der Arbeitgeber/die Stelle wurde mir von einem Vermittler der Arbeitsagentur genannt – praca została wskazana przez urzędnika Urzędu Pracy

Die Tätigkeit umfasst voraussichtlich wöchentlich – ile godzin tygodniowo będzie praca ta wykonywana

weniger als 15 Stunden – mniej jak 15 godzin        15 Stunden und mehr – 15 godzin i więcej

Hinweis: Beginnt das Arbeitsverhältnis vereinbarungsgemäß mit einem arbeitsfreien Tag (Samstag, Sonntag, Feiertag), ist dieser Tag als Arbeitsaufnahme anzugeben, auch wenn die Arbeit tatsächlich erst später aufgenommen wird. Uwaga, jeżeli wasze zatrudnienie rozpocznie się w święto, niedzielę lub sobotę musicie  podać tę datę jako datę rozpoczęcia pracy, nawet jeżeli faktycznie pracę rozpoczniecie później

www.polonia-serwis.de

Zusätzliche Angaben, wenn diese Meldung erst nach Arbeitsaufnahme erfolgt: dodatkowe informacje po rozpoczęciu pracy

Hat sich die Kassenzugehörigkeit geändert? – czy zmieniła się wasza Krankenkasse (Kasa Chorych)

Falls ja, neue Krankenkasse (Name, Ort der Geschäftsstelle): – jeżeli tak to podać nazwę i adres nowej Kasy Chorych

Ich bin ab – jestem od

arbeitsunfähig erkrankt – niezdolny do pracy (chorobowe)

weiterhin arbeitsunfähig erkrankt – nadal niezdolny do pracy (chorobowe)

wieder arbeitsfähig – znowu niezdolny do pracy (chorobowe)

ärztliche Bescheinigung ist beigefügt – zaświadczenie lekarskie zostało dołączone

meine Arbeitsunfähigkeit ist durch Unfall verursacht -moja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem

Umzug am – przeprowdzka od kiedy

Abmelde-/Anmeldebestätigung ist beigefügt potwierdzenie wymeldowania i zameldowania zostało dołączone

Falls für diesen Wohnort eine andere Agentur für Arbeit zuständig ist, bitte ich diese für die Zahlung meiner Leistung für zuständig zu erklären. Ich werde mich unverzüglich bei der nunmehr zuständigen Agentur für Arbeit melden -Jeżeli  z nowym miejscem zamieszkania związana jest zmiana Urzędu Pracy, to proszę o  przeniesienie moich świadczeń do tego Urzędu. W przyszłości będę się meldować w nowym Urzędzie.

neue Anschrift (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort) – nowy adres

ggf. neue Telefonnummer – nowy numer telefonu

 

Mein Konto hat sich geändert – moje konto się zmieniło

Die Eintragungen auf meiner Lohnsteuerkarte wurden geändert mit Wirkung ab – od (data) zmienia się moja klasa podatkowa

neue Steuerklasse: nowa klasa podatkowa          Faktor: nowy faktor

 

Mir wurde Rente bewilligt (Bescheid liegt bei) – została mi przyznana emerytura (zaświadczenie zostało dołączone)

Ich habe Rente beantragt – złożyłem wniosek o przyznanie emerytury

wegen – z powodu      bei (Rentenversicherungsträger) – u jakiego ubezpieczyciela emerytalnego(nazwa)  Aktenzeichen – Nr. akt

 

Sonstige Änderung – vgl. Nr. 8 des Merkblattes für Arbeitslose (Unterlagen sind beigefügt) – inne zmiany – porównaj Nr. 8 na ulotce dla bezrobotnych (zaświadczenie zostało dołączone)

Die vorstehenden Änderungen beziehen sich auch auf folgende Leistungen der Agentur für Arbeit: te zmiany odnoszą się również do poniższych świadczeń wypłacanych przez Urząd Pracy

Kindergeldnummer: Nr. Kindergeld      Kundennummer: Nr. Klienta

ww.polonia-serwis.de