Za pewne jest wiele osób i rodzin, które pracują i zarabiają a mimo wszystko nie zawsze starcza na zycie etc. W Niemczech można się starać o dodatki z państwa. Są to najczęściej Kinderzuschlag (dodatek do Kindergeld) i Wohngeld (dopłata do mieszkania).Dzisiaj postaram się opisać Kinderzuschlag.
Aby otrzymać Kinderzuschlag trzeba pracować i zarabiać przynajmniej 900 EUR jako rodzina lub 600 EUR jako samotnie wychowujacy. Jeżeli tyle lub więcej zarabiamy, to należy wysłać wniosek, który na końcu tutaj dołącze do swojej Familienkasse (tam skąd dostajemy Kindergeld). Kinderzuschlag mogą otrzymać wszyscy, a więc nie tylko ci którzy są zatrudnieni, ale także ci, którzy mają własną firmę, oczywiście o ile nie zarabiają za dużo. Niestety nie moge tutaj powiedzieć ile można maksymalnie zarobić, ponieważ nigdzie nie jest to napisane. W Antragu także trzeba podać nasze ubezpieczenia, koszty dojazdów do pracy, opłaty za mieszkanie lub rate za dom etc. Te wszystkie koszta zostają przeliczone i po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku mozemy dostac dodatkowe 140 EUR na dziecko maksymalnie.
Poniżej podaję linka do wniosku. W razie problemów w wypełnieniu chetnie pomożemy.

Poniżej moje tłumaczenie wniosku na Kinderzuschlag. W niżej podanym linku jest ten wniosek częściowo wypełniony, a reszta w opisie.

http://www.polonia-serwis.de/Kinderzuschlag.pdf

Wniosek wypisujemy dużymi literami.

Kindergeld-Nr  – Numer Kindergeld

Antrag auf Kinderzuschlag – Wniosek o dodatek do Kindergeld

1

Antragsteller(in): – ubiegający się o swiadczenia, ten któremu wypłacany jest Kindergeld

Geburtsdatum – data urodzin

Geschlecht – płeć

Familienstand – stan cywilny

ledig – kawaler, panna  verheiratet -mężatka, żonaty   verwitwet – wdowa, wdowiec  geschieden – rozwiedziona, rozwiedziony

getrennt lebend – żyjący osobno  eingetragene Lebenspartnerschaft  – zameldowane partnerstwo

nichteheliche Lebensgemeinschaft – niezamężne partnerstwo

2

Bankverbindung – dane konta bankowego

Kontoinhaber/in ist … – właścicielem konta jest

nicht Antragsteller(in), sondern: -nie ubiegający sie tylko

3

Ehegatte/Partner(in) des Antragstellers/der Antragstellerin: – małżonek lub partner ubiegającego się o swiadczenia

4

Zum Haushalt des Antragstellers/der Antragstellerin gehörende weitere Personen: – w mieszkaniu ubiegającego żyją jeszcze osoby

Unter 25 Jahre alte, unverheiratete Kinder, für die Kinderzuschlag beantragt wird: – dzieci, które nie skończyły 25 roku życia, stanu wolnego, dla których chcemy złożyć wniosek o przyznanie Kinderzuschlag

Geburtsdatum und Geschlecht – data urodzin i płeć  weiblich – żeńska  männlich – męska

Verwandtschaftsverhältnis (z. B. eigenes Kind, Kind des Ehegatten [Stiefkind]) – stopień pokrewieństwa (rodzone dziecko, dziecko małżonka)

Staatsangehörigkeit – obywatelstwo

Familienstand – stan cywilny

Für jedes weitere Kind füllen Sie bitte das Zusatzblatt KiZ 1b aus! – w przypadku dalszych dzieci proszę wypsać druk KiZ 1b

Folgende der eingetragenen Kinder halten sich nicht ständig in meinem Haushalt auf: -poniżej wymienione dzieci nie mieszkają stale w moim mieszkaniu

Sonstige zum Haushalt des Antragstellers/der Antragstellerin gehörende Personen: – inne osoby mieszkające w naszym mieszkaniu

5

Befinden Sie sich oder eine der unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen in (Hoch-) Schul- oder Berufsausbildung bzw. sind Sie oder eine der genannten Personen gegenwärtig in einer stationären Einrichtung untergebracht? – czy któraś z wymienionych w punkcie 3 i 4.1 studiuje, uczy się lub uczy sie zawodu albo czy przebywa w internacie

6

Beanspruchen Sie selbst oder eine der unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen einen Mehrbedarf wegen Schwangerschaft, wegen des Bezuges von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, wegen Schwerbehinderung oder wegen einer aus medizinischen Gründen erforderlichen kostenaufwändigen Ernährung?  – wymagacie  sami lub osoba wymienione w punkcie 3 i 4.1 zwiększone potrzeby  z powodu ciązy, Harz IV lub życia na socjanym zasiłku, z powodu kaectwa lub specjalnego żywienia

Besteht bei Ihnen oder einer der unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen ein unabweisbarer, laufender besonderer Mehrbedarf aufgrund eines besonderen Lebensumstandes? –  czy wy sami albo osby zapisane w punkcie 3 i 4.1  macie zwiększone potrzeby spowodowane specjalnymi okolicznościami życia

In welcher Höhe? – w jakiej wysokości

monatlich – miesięcznie

7

Entstehen Kosten für Unterkunft und Heizung? – czy istnieją koszty związane z mieszkaniem i ogrzewaniem

Wenn ja, füllen Sie bitte die „Erklärung des Mieters/der Mieterin bzw. des Eigentümers/der Eigentümerin über die Unterkunftskosten“ (Zusatzblatt KiZ 5b) aus. -jeżeli tak, to proszę o wypełnienie przez właścicela mieszkania lub spółdzielnie druku KiZ 5b dotyczącego kosztów związanych z mieszkaniem

Erhalten Sie oder eine der unter 3 und 4 eingetragenen Personen Wohngeld? – otrzymujecie sami, albo wymienienione w punkcie 3 i 4 osoby dodatek do mieszkania Wohngeld

Wurde Wohngeld zwar beantragt, aber bisher noch nicht bezogen oder bereits abgelehnt? – Był wniosek na Wohngeld złożony ale do teraz jeszcze nie dostaliśmy odpowedzi lub został odmówiony

8

Über welche der folgenden Einkommensarten verfügen Sie und die unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen? – jakie dochody posiadacie i osoby wymienione w punkcie 3 i 4.1

Art des Einkommens – rodzaj wynagrodzenia

zum Haushalt gehörende Kinder unter 25 Jahren – mieszkające w domu dzieci do 25 roku życia

8.11 Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitnehmertätigkeit, geringfügige Beschäftigung)? – dochody z pracy jako zatrudniony i z Mini Job

8.12 Einkommen aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft? – dochody z przcy na Gewerbe lub jako rolnik (nie chcacy zaznaczył mi się krzyżyk)

8.13 Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II? – swiadczenia z Harz IV lub socjalne

8.14 Arbeitslosengeld I, Übergangsgeld oder andere Leistungen von einer Agentur für Arbeit? – świadczenia z Arbeitsamt lub inne wypłacane z Agentur f[r Arbeit Urzędu Pracy

8.15 Leistungen der Sozialhilfe, Kranken-, Renten- oder Unfallversicherung oder nach beamten- bzw. soldatenrechtlichen Vorschriften? – świadczenia z pomocy socjalnej, ubezpieczeń zdrowotnych, rentowych lub wypadkowych a także urzędników państwowych i żołnierzy

8.16 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? – swiadczenia dla azylantów

8.17 Unterhaltszahlungen? – alimenty

8.18 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz? – swiadczenia alimentacyjne

8.19 Leistungen nach dem BAföG? – świadczenia BAföG

8.20 Sonstiges Einkommen? inne dochody    Wenn ja, Art des Einkommens: jeżeli tak to jakiego rodzaju

Welche der folgenden monatlichen Aufwendungen fallen an? – jakie miesięczne wydatki macie

8.21 Aufwendungen durch ein Arbeitsverhältnis? – wydatki związane z pracą

8.211 Fahrtkosten zur Arbeitsstätte in: koszty przejazdu do pracy

bei Benutzung Kfz: einfache Entfernung in km – wlasnym samochodem, prosta droga w kilometrach

zurückgelegt an wie vielen regelmäßigen Arbeitstagen in der Woche: – ile dni w tygodniu

bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel: –  przejazd publiczną komunikacją

Höhe in Euro – wysokość w Euro

Werden Zuschüsse zu den Fahrtkosten gewährt? –  zostały udzielone dodatki do przejazdów

Wurden Zuschüsse zu den Fahrtkosten beantragt? – został oddany wniosek o dodatki do przejazdów

8.212 Sonstige Aufwendungen durch ein Arbeitsverhältnis (z. B. doppelte Haushaltsführung, Arbeitsmittel), Art:  – inne wydatki związane z pracą, np. podwójne mieszkanie, środki potrzebne do pracy

8.213 Mehraufwendungen für Verpflegung wegen einer täglichen Abwesenheit von mindestens 12 Stunden, ohne Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung, Anzahl Arbeitstage im Monat: – powiększone wydatki sowodowane pracą ponad 12 godzin dziennie bez prowadzenia dwóch mieszkań. Ilośc takich dni w tygodniu

8.22 Aufwendungen für Versicherungen? – wydatki na ubezpieczenia

8.221 Kfz-Versicherung (ohne Voll- bzw. Teilkasko) – ubezpieczenie auta (bez Voll i Teilkasko)

monatlicher Beitrag in Euro – miesięczna suma w Euro

8.222 Geförderte Altersvorsorgebeiträge („Riester-Rente“) – dodatkowe opłaty na emeryturę dopłacane przez państwo np. Riester-Rente

8.223 Sonstige Versicherungen Art der Versicherungen: – inne ubezpieczenia

8.224 Aufwendungen aufgrund Unterhaltstitel oder notarieller Unterhaltsvereinbarung? – wydatki związane z alimentami

8.3 Wurden Leistungen nach Nr. 8.13 bis 8.19 von Ihnen oder den unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen zwar beantragt, aber bisher noch nicht bezogen oder bereits abgelehnt? – czy został złozony przez was lub osoby pod numerem 3 i 4.1 wnioski na świadczenia zapisane pod numerami od 8.13 do 8.19, czy zostały ewentualnie nie pryznane

8.4 Erhalten Sie oder eine der unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen Elterngeld? – otrzymujecie albo osoby zapisane pod numerem 3 lub 4.1 Elterngeld

Waren Sie oder die genannte Person vor dem Elterngeldbezug erwerbstätig? -pracowaliście albo w/w osoby przed otrzymaniem Elterngeld

Sofern beide Fragen mit „Ja“ beantwortet wurden, bitte den Bescheid über die Einkommensfestsetzung der Elterngeldstelle bei der Familienkasse einreichen – jeżeli na oba pytania odpowiedzieliście ja to proszę dołączyć odpowiednie dokumenty to potwierdzjące

9

Verfügen Sie und die unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen über nachstehend genannte Vermögensgegenstände? -posiadacia lub osoby wymienione w numerze 3 i 4.1 jakieś bogactwa

Bank- und Sparguthaben, Bargeld – pieniądze w banku, oszczędności, gotówkę

• Wertpapiere, Aktien oder Aktienfonds – papiery wartościowe, akcje

• Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge – prywatne ubezpieczenia kapitałowe, rentowe, oszczędności na budowe domu

• bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. Ein- oder Mehrfamilienhaus), Eigentumswohnungen oder sonstige Immobilien – ziemię do budowy domu, dom, mieszkanie własnościowelub inne nieruchomosci

• sonstiges Vermögen wie z. B. Edelmetalle, Antiquitäten oder Gemälde inne bogactwa jak kamienie szlachetne, antykwitety, obrazy

Wenn ja, beträgt der Wert Ihres eigenen Vermögens bzw. der Wert des Vermögens Ihres Ehegatten/Partners/ Ihrer Partnerin sowie der Wert des Vermögens der unter 4.1 eingetragenen unverheirateten Kinder unter 25 Jahren zum Zeitpunkt der Antragstellung jeweils mehr als 3.850 Euro pro Einzelperson? – jeżeli tak, to czy przekracza to sumę 3850 Euro w czsie składania wniosku na osobę

10

Wird sich die Einkommens- und/oder Vermögenssituation von Ihnen und/oder den unter 3 und 4.1 eingetragenen Personen voraussichtlich in den nächsten Monaten einschließlich Antragsmonat wesentlich ändern? –  będą się wasze zarobki i osób zawartych w punckie 3 i 4.1 w następnych 12 miesiącach w stosunku do tych co napisaliście zmieniać lub wasza sytuacja życiowa się zmieni

 

Für den Fall, dass der Antragsteller/die Antragstellerin oder eine der unter 3 oder 4 eingetragenen Personen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) beantragt hat: – poniżej tego punktu podpisują pobierający Harz IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 Replies to “Kinderzuschlag po polsku”

  1. Witam Mąż pracuje na pełny etat i ja na 250euro czy muszę to podawać w wniosku jeśli pracuje na 250 euro

 1. Witam serdecznie, ja nie pracuje, mój mąż pracuję i zarabia 1800 Euro brutto, mamy synka( dostaję na niego betreuungsgeld, na kindergeld jeszcze czekamy) jestem gdzieś w 3 tygodniu ciąży czy z tego powodu mam zaznaczyć punkt 6? Mieszka z nami mój brat jest zameldowany u nas i pracuje tu, mieszkanie wynajmujemy czy musimy go wpisać w pozycję 4 Zum Haushalt des Antragstellers/der Antragstellerin gehörende weitere Personen?

 2. Witam , dostałam z Niemiec (mieszkam w PL mąż pracuje w DE ) oprócz wniosku o którym Państwo tu piszą jeszcze taki wniosek : ” erklärung zum einkommen aus selbstandiger tatigkeit ” ,oraz to : „erklarung zum Vermogen zur Vorlage bei der Familienkasse „. Czy mogłabym prosić o pomoc w wypełnieniu tych dwóch wniosków ? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i pomoc .

 3. Witam. Mam pytanie: Otóż mamy jeszcze auto na polskich tablicach i oplacane w polsce, mąz dojezdza do pracy 4 km, czy w punkcie 8.211 i poniżej zaznaczać auto i jakie opłaty z tym zwiazane ( punkt 8.22) skoro sa opłacane w Polsce ( jeszcze póki nie zmienimy auta). jeszce jedno pytanie: czy po punkcie 10 tylko wystarczy podpis czy tam jeszcze nalezy cos wypełniać. Prosze o szybka odpowiedz i z góry dziękuję.

  1. mam pytanie mieszkam w niemczech z rodziną w sumie 5 osób ja i syn pracuje i mieszkamy razem czy mogę starać się o kinderzuschlag zarabiamy po 1200 euro

 4. Witam.Mieszkam z dziećmi i partnerem w jednym mieszkaniu.Nie mamy wspólnego gospodarstwa domowego. Za wszystkie opłaty czyli czynsz, woda, prąd place za 3 osoby ok 600€ on tylko za siebie.Czy mogę się starać o dodatek kinderzuschlag? Mój dochód miesięczny razem z kindergeld wynosi 1260€
  Pozdrawiam Iza

   1. Witam!
    Zamierzam kupic dom/mieszkanie w Niemczech. Moj aktualny miesieczny dochod w Polsce w przeliczeniu na EURO to ok 1150E na reke.
    Zona obecnie jest na bezplatnym wychowawczym i nie generuje dochodu.
    Czy po przeprowadzce calej rodziny i doliczeniu Kindergeld na 2ke dzieci bede sie jeszcze lapal na kinderzuschlag?
    Dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam, Mariusz.

 5. Witam,
  Jeźeli mąż pracuje w Niemczech, a ja z dziećmi mieszkamy w Polsce, przyznawany jest nam kindergeld to czy możemy sie starać o Kinderzuschlag?

 6. Witam ,mieszkamy w Niemczech z mężem i synem.W Polsce mam jeszcze dwie pełnoletnie i uczące się córki.Czy na nie też należy się Kinderzuschlag .Kindergeld otrzymuję na całą trójkę.

 7. Witam czy wniosek o kinderzuschlag wypełnia się jeden na oboje dzieci czy też na każde kolejne dziecko jest kolejny wniosek

 8. i jeszcze jedno jakie inne dokumenty są potrzebne które trzeba dołączyć do wniosku z góry dziękuję za odpowiedź

 9. Witam czy wystarczy pobrać wniosek wypełnić i wyslać ? nie potrzeba jakiś innych papierow wysylac ?Jak ja pracuje na minijob zarabiam róznie raz 50 e, raz 100 e… to trzeba tam coś wpisywać ?

 10. witam a ja mam pytanie dotyczace alimentow na początku zaznaczam Familienstand-separacja pózniej punkt 3 żyje z partnerem.Pózniej punkt 8.17 i 8.18 co mam wpisać jesli mam zasądzone alimenty na dziecko a ich nie otzrymuje od ojca ? Aha i jeszcze jedno jesli oboje pracujemy to musza być dostarczone kazdego z osobna dochody ?

 11. Witam,mamy z mezem jedno dziecko,wlasnie wypisalam Antrag na Kinderzuschlag ale w punkcie 4 nic nie wpisalam czy dobrze zrobilam czy musze wpisac tam to nasze dziecko ???

 12. witam czy jesli pobieram elterngeld to czy w pytaniu 8.20 mam zaznaczyc tak?? wniosek wypełniam na męża on tylko pracuje. Ja pobieram tylko elterngeld

 13. Witam 🙂 mam dwójkę dzieci . czy mam wypełnić wniosek główny (1 raz ) i tam wpisać oboje ?
  czy muszę tez wypełnić wniosek ANTRAG AUF KINDERZUSCHLAG FUR EIN WEITERES KIND ? i czy ten wniosek KiZ 1b tez mam wypełniać ? pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz

 14. witam

  Mam pytanie jaki jest próg zarobkowy by zostal przyznany Kinderzuschlag ?
  i czy podaje sie kwoty w brutto ? oraz czy wszystkie oplaty wypisywac ?

  bo jezeli tak to my na 3 osoby brutto mamy 1860 euro. I za kazdym razem dostajemy odmowe.

 15. Witam. Czy składając wniosek po raz drugi trzeba jakiś inny wniosek wypełnić (kontynuacja )czy ten sam co był składany po raz pierwszy?

 16. Czy jesli mąz ma na umowie 1800 euro netto bedzie nam sie nalezal dodatek do mieszkania albo oatek do rodzinnego majac jedne dziecko?

 17. Witam
  Mąż ma własną działalność, otrzymałam druk do wypełnienia dot.zarobkow i wydatków ale mam go wypełnić pół roku do przodu. Nie wiem.jakie będą dochody,ciężko to określić, czy w każdy miesiącu wpisać jednakową kwotę a oni będą to weryfikować później?

 18. Witam mam problem zlozylam wniosek o wohngeld w amcie caly czas prosza o Jakie’s dokumenty a gdy niby juz wszystko wyszlo ze jest OK, to zaskoczyli mnie kolejna niespodzianka, otrzymalam list ze musze starac Sir o kinderzuschlag ,poniewaz Mimi wyliczonego dodatku do mieszkania I take many za male zarobki I do puki nie zalatwie tego dodatku do zasilku to nie mam co liczyc na zasilek do mieszkania maslo maslane prosze o pomoc
  Pozdrawiam Alicja

 19. to cos zwiazane jest z socialem?? nie chcem miec nic z socialu bo slyszalam ze pozniej sie czepiaja o byle co.skad idzie Wonhngeld ? bo Kinderzuschlag z Famielienkasse ?

 20. witam mamy 2 dzieci wynajmujemy mieszkanie 1 corka dojezdza do szkoły pracuje tylko mąż i zarabia ok 2200netto czy warto składac o kinderzyschlag?

 21. Witam mam pytanie, czy o zaswiadczenua o zarobkach i oplatach za mieszkanie potrzebuje zalaczniki ? Gdzie mam to wpisac

 22. Witam właśnie dostałam wohngeld 250e czy jeśli będę się starać o kinderzuschlag wohngeld obniży swój dodatek?

   1. Czy w drug a stronę też tak funkcjonuje? Mamy Kinderzuschlag i obawiam się, że po złożeniu Wohngeld obniżą nam pierwszy zasiłek. Czy po prostu Wohngeld przyznają niższy?

 23. Witam. Czy ten zasiłek trzeba zwracać czy podjęciu pracy ? Bo znajomi powiedzieli , żebym o to nie pisała, bo jak zacznę pracować to będę go musiała spłacać…

 24. witam
  jakie dok nalezy dolaczyc do wniosku ? czy we wniosku jest miejsce do wpisania zarobku brutto lun netto nie zauwazylam zeby gdzies trzeba było to wpisac
  dziekuje

 25. Witam czy skadajac papiery mam dołączone o dochodach z pracy ale
  ja nie pracuje musze to wypełniać? Ja skaldam wniosek a maz pracuje.

 26. Witam! Mam przyznany od roku Kinderzuschlag na moje dzieci i teraz urodzilam kolejnego brzdąca. Moje pytanie jest takie: czy jak będę otrzymywać Elterngeld to jednocześnie mogę starać się o Kinderzuschlag na nowo urodzone dziecko?

 27. Witam. Mieszkamy z zona i dwojka dzieci w Niemczech od okolo 3-ech lat. Zarabiam niespelna 1800 euro na reke,na zone leci kindergeld co daje w sumie okolo 2180euro na reke. Pozatym zona nie pracuje i niema dochodow.Za mieszkanie placimy 750 euro do tego prad 100 przedszkole 200 telefon 30 telewizja samochod itd co miesiecznie przeklada sie okolo 1450 euro samych oplat.I tu moje pytanie czy mozemy ubiegac sie o jakakolwiek pomoc z panstwa??? Kinderzuschlag?Wohngeld? Cokolwiek…pozdrawiam

 28. Witam a co z punktem 7.1 Erklärung
  des Mieters/der Mieterin
  bzw. des Eigentümers/der Eigentümerin
  über die Unterkunftskosten
  Czy tak jak napisał Pan/ Pani ma to wypełnić mój właściciel mieszkania chodzi mi o druk Zusatzblatt KiZ 5b ? Czy też ja mam go wypełnić gdyz na owym blacie na końcu jest miejsce na podpis skladajacego wniosek o kinderzuschlag.
  Ps. Swietna sprawa z tym wnioskiem wypełniłem już wszystko i tylko czekam na info od admina stokrotne dzięki 🙂

 29. Witam.Mój partner ma 2 dzieci które przebywają u nas regularnie co drugi weekend czy mogę je podać w rubryce ”Zum Haushalt des Antragstellers/der Antragstellerin gehörende weitere Personen:” ?? jeśli nie to gdzie można ten fakt uwzglednic

 30. Witam , jestem samotnie wychowująca mama . Otrzymuje Harz 4 mój dochód to 1283 € miesięcznie z czego 600€ idzie na opłaty mieszkania i prądu . Czy mogę się starać o kinderzuschlag ?

 31. Witam mam pytanie czy mozna sie starac o kinderzuschlag ten co Pani podaje i dodatkowo do mieszkania?
  A drugie pytanie mamy taka sytuacje ze tesciowa jest z nami ale ona nie pracuje tylko jest zameldowana gdyz pomaga mi przy dziecku to ja nalezy tez wpisac?
  i tesciu ktory jest po wylewie i dostaje zasiłek ale teraz ma wstrzymany bo bedzie musial sie starac o rente jesgo tez musimy wpisac?

 32. złożyłem wniosek o kinderzuschlag, dostałem zwrotne formularze z urzędu (Erklärung des Mieters…) mam podać miesięczne koszty… co mogę wpisać w rubryce „sonstige Wohnkosten” ? kredyty, ubezpieczenia, prąd, telefony itp, czy tylko ewidentne sprawy z mieszkaniem? Proszę o pilną odpowiedź – dziękuję.

 33. Mam jeszcze jedno pytanie jakie dokumenty dołączyć oprócz opłaty za mieszkanie co wypełnia właściciel można dorzucić inne wydatki typu internet, raty za auto

 34. Jeśli mąż dojeżdża do pracy z kolegą, któremu płaci 15e tygodniowo za dojazdy to czy wypełniać część wniosku o kosztach dojazdów do pracy?

 35. betriebskosten to jest woda i śmieci ? bo mam dosłac do kinderzuschlag dowód o tych betriebskodten i o haizungu z haizungu juz mi vermitter dał to rozliczenie ale z tych betriebskosten nie

 36. Witam, ja nie pracuję, mój mąż ma własną firmę. Czy z trzech ostatnich miesięcy mam od księgowej dołączyć zaświadczenie o zarobkach? Ktoś wcześniej pisał o specjalnym druku dot przyszłych dochodów – gdzie go znaleźć? A ubezpieczenia płacone w ramach działalności podać razem z innymi? W Polsce mąż ma stary budynek gospodarczy przerabiany właśnie na mieszkanie – podać we wniosku jako dom? Z góry dziękuję za pomoc ?

  1. Witam serdecznie
   Pracuje jako kierowca w Niemczech nasza rodzina liczy 4 osoby Ja Żona i 2 dzieci.
   Pobieramy Kinder gelt
   Nasza dochoy to 2200 € brutto + diety + dojazd do pracy.
   Moje pytanie brzmi
   Czy mogę się starać o Kinderzuschlag

 37. Witam, razem z Mężem jesteśmy na ALG II + pobieram Elterngeld+ Kindergeld na 1 dziecko. Czy moge sie starać o Kinderzuschlag? Jeśli zostanie mi przyznana jakaś kwota to JC zabierze mi ta kwotę którą otrzymam za Kinderzuschlag? pozdrawiam

 38. Witam Na początku sierpnia składałam wnioski jednocześnie wohngeld i kind.zus.Pierwsza przyszła odp.od famillienkasse o przyznaniu zasiłku w wys.270e ,którą to wysłałam do wohngeld a po około miesiącu przyszła decyzja o przyznaniu wohngeld w wys.348e Dzisiaj dostałam decyzje o przedłuzeniu.kinderzuschlag od sierpnia do lutego w wys.475e Kinderzuschlag mniałam naliczony wstecz ,antrag złożyłam 1-go sierpnia a pieniądze naliczone od 1-go marca I teraz moje pytanie -czy decyzję z wohngeld wysłać do famillienkasse czy odwrotnie?

 39. A jeżeli partner dostał wypowiedzenie z pracy ja nie zarabiam to jakie papiery musimy dodać do kinderzuschlag? Oprócz tego od wynajmującego nam mieszkanie ?

 40. Witam. Czy raty za samochód kupiony i zarejestrowany w Niemczech można też wpisać do wniosku? Jeżeli tak, to w którym punkcie?

 41. Proszę o informację mąż ma przyznane na nasze dziecko kindergeld i teraz pani dzwoniła do mnie ze jest jakiś nowy dodatek do tego kindergeld i moje pytanie brzmi, czy jeslii załatwienie ten dodatek to można pobrać to i to w sensie ze kindergeld i zasiłek kinderzuschlang?chodzi mi o to, żeby nie stracić kindergeld dziękuję

 42. Mam pytanie mąż legalną pracę w Niemczech podjął pod koniec września a meldunek ma od połowy sierpnia , ja z dziećmi mieszkam razem z nim od pazdziernika mamy wszyscy numery podatkowe jak i meldunek razem i ubezpieczenie w AOK . Czy możemy starać się o jakiś dodatek czy inną pomoc .

 43. witam serdecznie mam pytanie mąż pracuje w niemczech a ja z dziećmi mieszkam w polsce mąz zarabia różnie od 950 euro do 1400 mamy trójke dzieci pobiera mąz kindergel czy należy mu sie na dzieci kinderzushlag .Proszę o pomoc

 44. Witam ma 2 synów i obecnie pobieram eltengelt i kindergeld oboje z partnerem mamy umowy o pracę z tym że ja jestem na wychowawczym i od pracodawcy nie otrzymuje pieniędzy a partner zarabia ok1200 € czy możemy starać się o ten dodatek? Z góry dziękuję za odpowiedz

 45. Witam! mnie zastanawia czy w mojej sytuacji mogą się starać o kinderzuschlag może mi doradzicie ! więc moja rodzina liczy 5 osób ja mąż ,córka 12 l syn 7 l i syn 3 l . Pracuje tylko mąż zarabia 2200 € brutto ( ok 1600€ na renke ) . Dodatkowo mamy Wohngeld w kwocie 241€ (od 01.07.2016- 30.06.2017) i kindergeld na trójkę dzieci 570€ oraz alimenty na córkę w kwocie 500 PLN ( od ojca będącego w Polsce). Koszty mieszkania wraz z opłatami to 750€ ! próbowałam przeliczyć na kalkulatorze DE znalezionym w internecie ale mój niemiecki jeszcze nie jest wystarczający na tą biurokracje ! czy mogli byście mi doradzić

 46. mam pytanie punk 9 podać swoje bogactwa mam w Polsce i przekracza kwotę 3850 na osobę to to mogę się starać bo nie wiem

 47. Dzień dobry,
  wraz z moimi rodzicami wynajmujemy dom dwurodzinny.Na umowie najmu jest wpisany mój mąż i moja mama,mamy przyznany Wohngeld i pomoc z jobcenter,mąż dopiero skończył ausbildung i szuka pracy,ale raz w tygodniu roznosi gazety,to nawet nie jest mini job,bo jego wynagrodzenie to ok 80euro miesięcznie,mam też na dzieci Kindergeld. Czy do wniosku o Kinderzuschlag mam dołączyć umowę najmu czy wystarczy tylko Bescheid z JobCenter?oprócz tego 3 Abrechnungi,decyzja Kindergeld.Wszyscy jesteśmy zameldowani tutaj,nie mamy żadnych dóbr ani mieszkania w Polsce,tutaj mamy tylko auto,czy coś jeszcze potrzebuję?
  Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 48. Witam ,mój mąż pracuje jako kierowca ciężarówki .Miesięczne wynagrodzenie to2300 Brutto do tego dochodzą jeszcze spesen ok 200-250euro,czy spesen również wlicza się do dochodu?

 49. Witam mój mąż zarabia 2 tys€,brutto ja nie pracóje mamy 2dzieci i wongeld czy należy nam się kinderzuschlag?

 50. Zostal nam przyznany Kinderzuschlag od listopada do grudnia 2016 roku. I przyslano nam nowy antrag rozumiem ze trzeba go na nowo zlozyc bo zaczyna sie nowy rok 2017 i pytanie czy musze znowu dostarczyc do Familienkasse wszystkie potrzebne dokumenty np. Wykaz z konta zarobki rozliczenie podatkowe itd czy mam tylko wypisac Antrag i sam wyslac?

 51. Witam!
  Chciałbym się dowiedzieć, czy moja była żona, też może otrzymać Kinderzuschlag. Mieszka w Polsce z naszą córką. Czy moje dochody też będą wliczone do jej dochodów?

 52. Witam. Mieszkam z mężem i 2 dzieci (8lat i 5msc). Mąż zarabia 2100brutto (od stycznia 2200), ja otrzymuje 300 euro elterngeld. Dzisiaj otrzymaliśmy Wohngeld (255euro). Czy należy nam się Kinderzuschlag?

 53. witam moze przeoczylam, czy jako wydadtki moge wpisac sume jaka musze splacic na swoja karte kredytowa ? (karte uzywalam zarowno w Polsce jak Niemczech czy Holandii) zrobil sie debet ..

 54. Dzień dobry
  Czy jeśli się ma 2100 euro samotna mama z 2 dzieci mogę starać się o kinderzuschlag.
  Dodam że pracuje na 25 godz w tyg mam Kindergeld i rentę po mężu oraz dziewczynki mają również rentę.
  Obliczalam przez internet i stoi tam ze niemam prawa na kinderzuschlag .
  Pozdrawiam i dziękuję ZA ODPOWIEDŹ

 55. Witam ja mam pytanie odnośnie auta czy to prawda że można posiadać auto tylko do wartości 7 tys euro? I czy ma to znaczenie jak auto kosztuje np 25 tys i jest w kredycie??

 56. Witam.Pracuję w Niemczech 2 dzieci i żona w Polsce.Co mam zrobić aby otrzymywać Kindergeld na bieżąco.Otrzymałem spłatę za poprzednie lata ale nigdy nie otrzymywałem na bieżąco.Jak się dojeżdża do pracy swoim autem jest jakaś dopłata czy tylko zwrot kosztów przy rozliczeniu się z podatku.Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.

 57. Witam. Mąż mieszka i pracuje w niemczech od maja 2016, ja z synkiem przyjechalismy do niego pazdziernik listopad 2016 i bylismy tez zameldowani przez te dwa miesiace pozniej wymeldowalismy sie z synkiem bo wrocilismy do polski , nie bylismy jeszcze malzenstwem a wniosek o kindergeld zlozylismy i tylko dostalismy za te dwa miesiace kiedy z synem bylismy zameldowani i do tej pory juz nic nam nie wyplacili teraz jestesmy po slubie i wszyscy zameldowani razem od marca 2017 czy jesli zlozymy wniosek o kindergeld to zwrócą nam od maja dostaniemy takie wyrownanie?

 58. Witam. Mój partner zarabia ok 1300 euro netto ja nie pracuje. Mamy tylko kindergeld i czekam na odpowiedź elterngeld czy możemy się starać o kinderzu szlag???

 59. Witam . Chciałabym się dowiedzieć jakie dokumenty trzeba dolaczyc do wniosku na kinderszugald…
  Nigdzie nie jest napisane szczegółowo..

  I jeżeli mam decyzję do końca kwietnia z job center … to czy mogę już składać teraz na kinderszugald ?
  (Nie chcemy przedłużyć Antigua z job) bo mamy co chwile pieniążki do zawrotu

 60. Czy posiadanie mieszkania w Polsce automatycznie pozbawia mnie szansy o Kinderzuschlag? Nie mam dochodow z tytułu najmu, jego utrzymanie jest moim kosztem.

 61. witam posiadam gwerbe msc 1600plus kindelgeld 192 z czego place 600mieszkanie 185 ubespieczenie i 100 e innych oplat maz nie pracuje czy przsluguje mi kinderzuschlag

  1. Do otrzymania Kinderzuschlag potrzebne jest minimum 900 Ruro, Pani takie minimum posada, wiec trzeba zlozyc wniosek.

 62. Witam, wraz z mężem i 2 dzieci mieszkamy w Niemczech. Mąż zarabia netto około 1600 E miesięcznie do tego otrzymujemy jeszcze Kindergeld na wspomniane dzieci. Za mieszkanie płacimy 750 E do tego dochodzi jeszcze prąd około 100 E miesięcznie. W mieszkaniu tym jeden pokój zajmuje mój brat z dziewczyną, dorzucają się nam do mieszkania 350E, dodam że obydwoje pracują. Bardzo proszę o informację czy w takim razie należy nam się Kinderzuschlag ? Wohngeld nie pobieramy i się nigdy nie staraliśmy.
  Proszę o informację.

 63. witam , dostalam antrag z Job center by wyslac na kinderzuschlag . jestem obecienie w 31 tygodniu ciazy i zastanawiam sie czy lepiej poczekac i zlozyc na obydwoje dzieci czy potem moge na spokojnie wyslac drugi raz na drugie dziecko?
  dziekuje i pozdrawiam

 64. Mój były mąż mieszka i pracuje w Niemczech. Ja z trójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mój mąż może ubiegać się o Kindergeld ?Czy jest możliwość otrzymania wyrównania za ostatnie cztery lata?

 65. Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie Kindergeld od złożenia wniosku?Czy jest szansa na otrzymanie pieniędzy na dzieci studiujące w Polsce?

 66. Witam. do punktu 8.13 i 8.15 mam pytanko.Dostaje z jobcenter dodatki na obiady, Schulbedarf 2 razy w roku , czy to sie zalicza do tego punktu musze zaznaczyc tak/i czy musze podpisywac to oswiadczenie na koncu

 67. witam mam pytanie pobieram kinderzuschlag i wohengeld zmienilem parce z dniem 11.09 do dnia dzisiejszego nie powiadomilem ich o zmianie dopiero teraz siadlem i wyslalem papiery droga elektroniczna . pytanie jest takie czy moga mi wstrzymac piniadze lub co gorsze kazac zwrocic

 68. Witam mam pytanie dotyczace kinderzuschlag jestem na gewerbie i jestem zameldowany w de pobieram kindergeld na 2 dzieci ktore sa w polsce zona nie pracuje czy wogole dostane kinderzuschlag?

 69. witam mam pytanko chce starac sie o kinderzuschlag maz pracuje i zarabia 2000 euro i mamy synka 4 lata i drugiego synka w drodze ,nie wiem czy mam wniosek składac teraz czy po narodzinach syna ?

 70. Witam od niedawna mieszkam w Niemczech u męża razem z dziećmi ( troje dzieci uczących się) .Dzieci będą chodzić tutaj do szkoły staramy się o kinderzschulag ,potrzebne sa wyciagi wyciągi z konta bankowego, mamy tam trochę odłożonych pieniędzy i czy jak zobaczą ze mamy tam trochę duzo pieniędzy czy to czy mogą nam nie przyznać kinderzschulag ,oprócz tego mamy także dom własnościowy w Polsce .Od dwóch tygodni mamy założone konto w Niemczech i tam będzie przychodzić wypłata męża oraz kindergeld

  1. 2500 na osobe mozna miec odlozone. Co do domu w Polsce to jezeli go nie wnajmujecie i czerpiecie z tego kozysci to nie podawalbym.

 71. Jeżeli partner pracuje w Niemczech, ma też tam meldunek, ja z dzieckiem mieszkamy i mamy meldunku w Polsce to Kinderzuschlag nam się nie należy? Jeżeli wszyscy byśmy mieszkali w Niemczech to wówczas możemy się starać o ten dodatek tak?

 72. Witam.Jesteśmy rodziną czteroosobową(dzieci bliżnięta roczne) Mąż zarabia 1,740 euro brutto,ja obecnie jestem na macieżyńskim gdzie pobieram Elterngeld w wysokości 1,000euro,Kindergeld 388euro i dofinansowanie do mieszkania Wohngeld w wysokości 133 euro.Za mieszkanie 3 pokojowe płacimy 933 euro.Nasze pytanie brzmi czy możemy starać się o Kinderzuschlang ?

 73. Witam.Jesteśmy rodziną czteroosobową(dzieci bliżnięta roczne).Mąż zarabia 1,740euro brutto,ja obecnie jestem na macieżyńskim, pobieram Elterngeld w wysokości 1,000euro, Kindergeld 388euro i dofinansowanie do mieszkania Wohngeld 133euro.Nasze pytanie brzmi czy pobierając Wohngeld możemy starać się jednocześnie o Kinderzuschlang?

 74. Witam, proszę o odpowiedź odnośnie rozliczeń. Mieszkamy z mężem i córeczką w mieszkaniu, w którym jest zameldowany tylko mój mąż ( to jego rodzinne mieszkanie), rachunki i opłaty oraz raty z kredytu są adresowane na teścia. czy możemy je wpisać jako wydatki ( czynsz oraz opłaty za samochód)?

 75. Witam,

  Ja pracuje i zarabiam 1800€, moja zona aktualnie pracuje i zarabia 500€ mieszkamy w Berlinie, nasz syn ma 6 lat i pobieramy na niego kindergeld.
  Aktualnie staramy sie o 2 dziecko. Czy mozemy starac sie o kinderzurschlag ?

 76. Witam. Jazeli posiadamy dom i płacimy kredyt to też nam przysługuje? Mąż zarabia 1650, ja 440 minijob + 2 dzieci

 77. Czy mozna się starać o Kinderzuschlag jeśli my z mężem jesteśmy w De, tylko ja pracuję, pobieram Kindergeld, córka uczy się w Polsce, za miesiąc będzie miała 18 lat. Zarabiam ok 1700€ netto.

 78. Witam , mam kindergeld , ojciec dziecka pracuje w niemczech. Ja straciłam prace z powodu epidemii. i chce starac sie o pomoc w zwiekszeniu kwoty kindergeldu albo jednorazowego zastrzyku gotówki bo słyszałam że tez jest taka opcja. jakie druki wypełnić muszę ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.